حوله خشک کن

مشخصات:

انتقال حرارت در اين حوله خشك كن ها از طريق تابش صورت مى گيرد كه بهداشتى ترين و كارآمدترين روش انتقال حرارت است

تركيب زيبايى و تكنولوژى برتر

دماى يكنواخت در كل محيط و بدون نياز به كانال كشى

مبتنى بر آب گرم و سرد، بدون صدا و بدون جريان هواى مزاحم و كاهش ٤٠ درصدى مصرف انرژى

نظر بدهید